Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί φοιτητές, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και ειδικότερα μετά από επιλογή:
Πτυχιούχοι ΑΕΙ απόφοιτοι
  • (α) του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού

    (β) των πρώην Τμημάτων ΤΕΙ Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου,

    (γ) των Πανεπιστημιακών Τμημάτων Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή

    (δ) συναφούς ειδικότητας
Υποβολή αίτησης
Πτυχιούχοι- Διπλωματούχοι άλλων Τμημάτων
  • Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ) με σχετική συνάφεια στο αντικείμενο του εν λόγω ΠΜΣ που κατά περίπτωση κρίνονται από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών.
Υποβολή αίτησης
Πτυχιούχοι ΑΕΙ της αλλοδαπής
  • Πτυχιούχοι ΑΕΙ της αλλοδαπής, συναφούς ειδικότητας, αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο.
Υποβολή αίτησης

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων