Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο: «Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων και Βιο-οικονομία» («MSc in Multifunctional Management of Natural Ecosystems and Bio-economy»), εφόσον ο μεταπτυχιακός φοιτητής ολοκληρώσει με επιτυχία το σύνολο των προβλεπόμενων μαθημάτων του προγράμματος, καθώς και τη διπλωματική του εργασία, σύμφωνα με τον κανονισμό των μεταπτυχιακών σπουδών.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί φοιτητές, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και ειδικότερα μετά από επιλογή:

Πτυχιούχοι ΑΕΙ απόφοιτοι
 • (α) του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού
 • (β) των πρώην Τμημάτων ΤΕΙ Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου,
 • (γ) των Πανεπιστημιακών Τμημάτων Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή
 • (δ) συναφούς ειδικότητας
Υποβολή αίτησης
Πτυχιούχοι - Διπλωματούχοι
 • Διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών,
 • Πτυχιούχοι Θετικών Επιστημών,
 • Πτυχιούχοι Οικονομικών,
 • Πτυχιούχοι Διοίκησης,
 • Πτυχιούχοι Μάρκετινγκ,
 • Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων
Υποβολή αίτησης
Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων
 • Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ) με σχετική συνάφεια στο αντικείμενο του εν λόγω ΠΜΣ που κατά περίπτωση κρίνονται από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών.
Υποβολή αίτησης
Πτυχιούχοι ΑΕΙ της αλλοδαπής
 • Πτυχιούχοι ΑΕΙ της αλλοδαπής, συναφούς ειδικότητας, αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο.
Υποβολή αίτησης

Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες σε κάθε περίπτωση διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας.

Το ΠΜΣ προσφέρεται σε πλήρη ή μερική φοίτηση. Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα για τους φοιτητές μερικής φοίτησης. Το 3ο, 4ο και 5ο εξάμηνο αντίστοιχα, προσφέρεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, που απαιτείται η επιτυχής υποστήριξή της, η ολοκλήρωση της οποίας μπορεί να παραταθεί κατά ένα έτος, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Υποψήφιοι φοιτητές που έγιναν δεκτοί στο ΠΜΣ μπορούν να ζητήσουν για ειδικούς και τεκμηριωμένους λόγους την αναστολή εγγραφής πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους. Δίνεται επίσης η δυνατότητα προσωρινής αναστολής των σπουδών, κατόπιν σχετικής αίτησης, που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρώνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης. Τέλος, δύναται και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (ασθένεια, φόρτος εργασίας, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, στράτευση, λόγοι ανωτέρας βίας κ.λπ.) να χορηγείται παράταση σπουδών και μέχρι ένα έτος, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχή στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες ECTS. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς συνολικά σε δέκα (10) μαθήματα και να ολοκληρώσει με επιτυχία τη διπλωματική του εργασία. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ECTS. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες.

Στο 2ο εξάμηνο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να δηλώσουν πέραν των τριών (3) υποχρεωτικών μαθημάτων και δύο (2) από τα επτά (7) μαθήματα επιλογής για να συμπληρώσουν τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες.

Οι φοιτητές μερικής φοίτησης υποχρεούνται να δηλώσουν στο 1ο και 3ο εξάμηνο τα μαθήματα του 1ου εξαμήνου της πλήρους φοίτησης και στο 2ο και 4ο εξάμηνο τα μαθήματα του 2ου εξαμήνου της πλήρους φοίτησης.

elGreek