Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί φοιτητές, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και ειδικότερα μετά από επιλογή:
Πτυχιούχοι ΑΕΙ απόφοιτοι
 • (α) του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού
 • (β) των πρώην Τμημάτων ΤΕΙ Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου,
 • (γ) των Πανεπιστημιακών Τμημάτων Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή
 • (δ) συναφούς ειδικότητας
Υποβολή αίτησης
Πτυχιούχοι - Διπλωματούχοι
 • Διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών,
 • Πτυχιούχοι Θετικών Επιστημών,
 • Πτυχιούχοι Οικονομικών,
 • Πτυχιούχοι Διοίκησης,
 • Πτυχιούχοι Μάρκετινγκ,
 • Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων
Υποβολή αίτησης
Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων
 • Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ) με σχετική συνάφεια στο αντικείμενο του εν λόγω ΠΜΣ που κατά περίπτωση κρίνονται από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών.
Υποβολή αίτησης
Πτυχιούχοι ΑΕΙ της αλλοδαπής
 • Πτυχιούχοι ΑΕΙ της αλλοδαπής, συναφούς ειδικότητας, αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο.
Υποβολή αίτησης

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων