Λίγα λόγια...

Τα γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων και Βιο-οικονομία» («MSc in Multifunctional Management of Natural Ecosystems and Bio-economy»), αποτελούν αναβαθμισμένη συνέχεια των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού και συγκεκριμένα αυτών που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 215/17.5.2019 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και είναι: της Δασολογίας και των Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού και ιδιαίτερα της κατεύθυνσης της Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος.

Με βάση τις εξελίξεις και απαιτήσεις της αγοράς, της επιστήμης γενικότερα, αλλά και της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση (Υ.Α. 170195/758, ΦΕΚ 5351/Β/28-11-2018) τα γνωστικά αντικείμενα που έρχεται να καλύψει το εν λόγω ΠΜΣ είναι αυτά που είναι διεθνώς αναγνωρισμένα και αναφέρονται στην α) Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων, και β) Βιοοικονομία.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η δημιουργία εξειδικευμένων και ικανών στελεχών επιχειρήσεων και υπηρεσιών, αλλά και επιχειρηματιών και ερευνητών σε θέματα βιο-οικονομίας και εφαρμογής των αρχών της στη σύγχρονη πολυλειτουργική διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων και των φυσικών πόρων μεγάλης αξίας.