ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 2800 € ανά μεταπτυχιακό φοιτητή για το σύνολο του κάθε κύκλου σπουδών και καταβάλλονται σε δύο δόσεις των 1400 € στην αρχή των δύο πρώτων εξαμήνων φοίτησης.

Σύμφωνα με το άρθρο 86, παρ. 1 του Ν. 4957/2022, είναι δυνατόν να απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης,  οι φοιτητές Π.Μ.Σ., σε ποσοστό που δεν ξεπερνά το 30% του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ «Εγγεγραμμένοι φοιτητές Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) δύνανται να φοιτούν δωρεάν σε Π.Μ.Σ., αν προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης, εφόσον πληρούν τα οικονομικά ή κοινωνικά κριτήρια του παρόντος. Προϋπόθεση για τη χορήγηση του δικαιώματος δωρεάν φοίτησης λόγω οικονομικών ή κοινωνικών κριτηρίων είναι η πλήρωση προϋποθέσεων αριστείας κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών, που αντιστοιχεί κατ’
ελάχιστον στην κατοχή βαθμού ίσου ή ανώτερου του επτάμιση με άριστα στα δέκα (7,5/10), εφόσον η αξιολόγηση στον βασικό τίτλο σπουδών που προσκομίζεται για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη δεκάβαθμη κλίμακα αξιολόγησης Ανώτατου
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής, άλλως το κριτήριο αυτό εφαρμόζεται αναλογικά σύμφωνα με την εκάστοτε κλίμακα αξιολόγησης, εφόσον ο προσκομιζόμενος τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Ίδρυμα της αλλοδαπής. Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ..»

Επίσης, σύμφωνα με την με την παράγραφο 3 του άρθρου 35, του Ν. 4485/2017, «η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών των Π.Μ.Σ.. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε Π.Μ.Σ.. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή».

Οι ανταποδοτικές παροχές που λαμβάνουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές από τα τέλη φοίτησης που καταβάλλουν, είναι:

Η παροχή υψηλής ποιότητας εξειδικευμένης εκπαίδευσης από καταξιωμένους στο γνωστικό αντικείμενο επιστήμονες σε ημέρες και ώρες εκτός του κανονικού ωραρίου τους (Παρασκευή απόγευμα, Σάββατο και Κυριακή πρωί).

Η απρόσκοπτη υποστήριξη και καθοδήγηση στις εργασίες των μαθημάτων καθ’ όλη την περίοδο διεξαγωγής αυτών.

Η απρόσκοπτη υποστήριξη και καθοδήγηση στην εκπόνηση της ερευνητικής διπλωματικής τους εργασίας, όπου απαιτούνται πολλές επιπλέον ώρες απασχόλησης.

Η δωρεάν πρόσβαση στο πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό που είναι αναρτημένο από κάθε διδάσκοντα στο e-class, αλλά και στη βιβλιοθήκη του Ιδρύματος.

Η λήψη υποτροφιών με ακαδημαϊκά κριτήρια που αντιστοιχούν σε απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης.

Η διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων σε σημαντικά φυσικά οικοσυστήματα και επιχειρήσεις.

Η απόκτηση επιπλέον γνώσεων με την πραγματοποίηση διαλέξεων από προσκεκλημένους ομιλητές διεθνούς κύρους.

Η χρήση σύγχρονων εγκαταστάσεων του Ιδρύματος, πλήρως εξοπλισμένων με Η/Υ, προτζέκτορες, όργανα, κ.λπ., και φυσικά καλύπτοντας όλες τις λειτουργικές δαπάνες.

Η δυνητική χρήση του εξοπλισμού για την πραγματοποίηση τόσο των μαθημάτων όσο και της έρευνας που πραγματοποιούν κ.ά.

Υποβολή αιτήσεων

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Με βάση τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, αλλά και τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 4 του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017 χορηγούνται υποτροφίες σε φοιτητές βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων.

Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται χορήγηση υποτροφιών αριστείας:

01/

Μιας (1) υποτροφίας στον φοιτητή που θα συμπληρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στα 5 μαθήματα του 1ου εξαμήνου, που ισοδυναμεί με απαλλαγή των τελών φοίτησης ενός (1) εξαμήνου, ήτοι αξίας 1400 €.

02/

Μιας (1) υποτροφίας στον φοιτητή που θα συμπληρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στα 5 μαθήματα του 2ου εξαμήνου, που ισοδυναμεί με απαλλαγή των τελών φοίτησης ενός (1) εξαμήνου, ήτοι αξίας 1400 €.
Υποτροφία δεν χορηγείται στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός φοιτητής λαμβάνει ήδη υποτροφία από άλλη πηγή.

Τέλος, είναι δυνατή η χορήγηση υποτροφιών αριστείας σε φοιτητές που θα λάβουν τις υψηλότερες βαθμολογίες και στα δέκα (10) μαθήματα του ΠΜΣ, που ισοδυναμούν με απαλλαγή των τελών φοίτησης ή μέρους αυτών, που μπορεί να προσφέρεται από επιχειρήσεις σχετικές με το αντικείμενο του ΠΜΣ, εφόσον αυτές γίνουν αποδεκτές από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ ή τη Συνέλευση του Τμήματος.